ഇങ്ങനെ പരസ്യം ഇറക്കാൻ ഇവർക്കേ സാധിക്കൂ.!! Troll Video | 2021 Election Ads & Song Troll | Albin Joshy

4 Просмотры
Издатель
Follow Me On Instagram -
Like My Facebook Page -
Follow On Twitter -
Add Me On Snapchat -
--------------------------------------------------------------
For Advertisement
Contact - albinjoshy9591@
--------------------------------------------------------------
My PC Spec
-----------------------:

Processor -
Graphics Card -
Motherboard -
Liquid Cooler -
RAM -
SSD -
SMPS -
CPU Case -
Monitor -
Keyboard & Mouse -
External Hard Disk - &
Monitor Stand -
Cables - ,

My Other Stuffs
---------------:

My Camera -
Lens 50mm -
Lens 55-250mm -
Tripod -
Wearing Band -
Home Theatre -
Ear Headphone -
Wireless Headphone -
Wireless Earphone -
USB Port Hub -
Led Strips -
----------------------------------------------------------------
Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.
ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ
#albinjoshy #albinjoshytrolls #albintrolls #albinjoshytrollvideos
----------------------------------------------------------------
Категория
Русские комедии
Комментариев нет.