រឿងពិត-ខ្មោចនៅទឹកជ្រោះ | Waterfall | Khmer Ghost Story

3 Просмотры
Издатель
រឿងពិត-ខ្មោចនៅទឹកជ្រោះ-Khmoch Nov Terk Jros | Waterfall | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

-This is a real ghost story that sent to me, it's happened on him 7 years ago. When he and her wife went to visit the waterfall he met a ghost standing on other side of

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Комедии
Комментариев нет.